Unia Europejska European Union

Adres:

35-021 Rzeszów

ul. Wincentego Pola 18

Kontakt:

17 852 72 63  

608 030 060

Otwarte:

Biuro szkoły: 09.00 - 17.00

Zajęcia: 08.00 - 21.00

Znajdź nas:

New English School - Szkoła Języków Obcych Rzeszów Znak jakości - quality Alliance

ue logotypy v3

BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY

w ramach projektu:

„Stawiam na kompetencje cyfrowe II”

 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji  w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób w obszarze TIK i języków obcych

 

Zasięg projektu: województwo podkarpackie

Okres realizacji: od 01.09.2020 do 30.04.2022

 

Wartość projektu – 1 035 487,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich 880 164,37 zł

Celem projektu jest wzrost kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK

Główne zadania w projekcie to szkolenia  komputerowe zgodne z ramą DIGCOMP (5 obszarów obejmujących 21 kompetencji) na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym.

 

Szkolenia kończą się egzaminem zewnętrznym i certyfikatem ECCC DIGCOMP potwierdzającym zdobycie przez Uczestników określonego poziomu kompetencji

 

Projekt przewiduje realizację szkoleń komputerowych w wymiarach:

  • poziom podstawowy A –75 godz. (5 modułów x 15h/moduł ) - 210 osób;
  • poziom średniozaawansowany B - 100 godz. (5 modułów x 20h/moduł ) - 150 osób;

 

Grupa docelowa to 360 osób dorosłych wykazujących największą lukę kompetencyjną
w zakresie TIK oraz posiadający największe potrzeby w dostępie do edukacji, w wieku 25 lat
i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych.

144 uczestników projektu to osoby, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny

 

Uczestnikami projektu będą zarówno kobiety i mężczyźni, pełnosprawni i niepełnosprawni, o różnym statusie na rynku pracy, różnym miejscu pracy, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 90 osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów KC) miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg)

Udział w projekcie jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

W ramach projektu uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, podręcznik do szkolenia na poziomie A lub B, bezpłatny udział w egzaminach zewnętrznych i certyfikacja ECCC DIGCOMP potwierdzająca zdobycie przez Uczestników określonego poziomu kompetencji cyfrowych

 

PLANOWANE EFEKTY

Wzrost kompetencji w obszarze TIK u co najmniej 288 osób dorosłych, wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK i posiadających największe potrzeby
w dostępie do edukacji, pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze woj. podkarpackiego, w tym 144 osoby spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny przez objęcie wsparciem w formie szkoleń komputerowych na poziomie A, B i egzaminów do 30.04.2022r.

 

PROCEDURA REKRUTACYJNA

Rekrutacja uczestników projektu będzie odbywała się w sposób ciągły od 1­-ego do 16 -­ego miesiąca realizacji projektu. Cykl szkoleń dla danej grupy będzie rozpoczynał się po zebraniu grupy 10 – osobowej. Dokumenty rekrutacyjne (obejmujące formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami) można pobrać w Biurze Projektu, na stronie internetowej projektu. Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć osobiście/pocztą tradycyjną w Biurze Projektu

Szczegółowa procedura rekrutacyjna, opis wsparcia oraz wymagania dla Kandydatów zostały opisane w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: