Unia Europejska European Union

Adres:

35-021 Rzeszów

ul. Wincentego Pola 18

Kontakt:

17 852 72 63  

608 030 060

Otwarte:

Biuro szkoły: 09.00 - 17.00

Zajęcia: 08.00 - 21.00

Znajdź nas:

New English School - Szkoła Języków Obcych Rzeszów Znak jakości - quality Alliance

ue logotypy v3

 

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

w ramach projektu:

„Czas na angielski dla Ciebie”

 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji  w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób w obszarze TIK i języków obcych

 

Zasięg projektu: województwo podkarpackie

Okres realizacji: od 01.11.2019r. do 30.06.2021r.

 

Wartość projektu –  1 009 009,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich 857 657,82 zł

 

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji i umiejętności w obszarze znajomości języka angielskiego.

Wsparcie dostosowane będzie do potrzeb edukacyjnych danego uczestnika projektu i do specyfiki grupy docelowej. Główne zadania w projekcie to szkolenia z języka angielskiego na poziomie A1+ A2 i A2. Wszystkie szkolenia kończą się programem formalnej oceny i certyfikacji kompetencji osiągniętych przez uczestników projektu. Będą to certyfikaty zewnętrzne potwierdzające zdobycie przez uczestników projektu określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) ­ TGLS

Projekt przewiduje realizację szkoleń z języka angielskiego na poziomie A1, A2 w wymiarach:

poziom A1 + A2 = 180 h (45 spotkań po 4h) 264 osób,

poziom A2 = 120 h (30 spotkań po 4h) 108 osób,

Szkolenie zakłada nabycie kompetencji z zakresu języka angielskiego i kończy się egzaminem dla wszystkich uczestników – poziom A2 – egzamin TGLS.

 

 

GRUPA DOCELOWA

Grupa docelowa to osoby powyżej 25 roku życia, zamieszkujące województwo podkarpackie w tym osoby: o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, rodzice samotnie wychowujący dzieci lub rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem i podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze znajomości języków obcych - chcą uczestniczyć w szkoleniach z zakresu języka angielskiego. Grupy szkoleniowe będą liczyły po 12 osób.

  • W celu określenia kompetencji z języka angielskiego a także w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu zajęć będzie przeprowadzony test wstępny potwierdzający znajomość języka. 
  • Udział w projekcie jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.
  • W ramach projektu uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne, bezpłatny udział w międzynarodowym egzaminie certyfikującym TGLS

 

 

PLANOWANE EFEKTY

Nabycie kwalifikacji w obszarze znajomości języka angielskiego przez co najmniej 261 osób, w tym 32 osoby o niskich kwalifikacjach i 74 osoby w wieku 50 lat i więcej, z wykształceniem poniżej i powyżej ISCED 3 zamieszkujące województwo podkarpackie, które z własnej inicjatywy przystąpiły do projektu przez objęcie wsparciem w postaci szkoleń językowych i egzaminów w okresie do 30.06.2021 r.

 

 

PROCEDURA REKRUTACYJNA

Rekrutacja uczestników projektu będzie odbywała się w sposób ciągły od 1­ego do 16 ­ego m­ ca realizacji projektu. Cykl szkoleń dla danej grupy będzie rozpoczynał się po zebraniu grupy 12 – osobowej. Dokumenty rekrutacyjne (obejmujące formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami) można pobrać w Biurze Projektu, na stronie internetowej projektu. Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Projektu a następnie na miejscu wypełnić test językowy (ok 30 min - 100 pytań).

Szczegółowa procedura rekrutacyjna, opis wsparcia oraz wymagania dla Kandydatów zostały opisane w Regulaminie uczestnictwa w projekcie. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 1 – Zakres danych uczestnika
  3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu
  4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (obowiązuje od 1.04.2021)